Wettelijke vermeldingen

Definities

Klant: elke wilsbekwame natuurlijke of rechtspersoon in de zin van artikel 1123 en volgende van de Franse Code civil die de website bezoekt die het voorwerp uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

Prestaties en Services:

Inhoud: Alle elementen die samen de beschikbare informatie vormen op de Website, zoals de teksten, beelden en video’s.

Klantengegevens: Hierna ‘gegevens’ genoemd. Alle persoonsgegevens die kunnen worden bijgehouden door https://www.domaine-du-colombier.com voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met bovengenoemde website.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben” (artikel 4 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De begrippen ‘persoonsgegevens’, ‘betrokkene’, ‘verwerker’ en ‘gevoelige gegevens’ hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

 1. Voorstelling van de website

Uit hoofde van artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie wordt voor de gebruikers van de website https://www.domaine-du-colombier.com de identiteit toegelicht van de verschillende betrokkenen bij de creatie en het beheer van de site:

Eigenaar: SA LE COLOMBIER Maatschappelijk kapitaal van € XXXXXX,XX Btw-nummer: FR8477815129000013  – 1052, Rue des Combattants en Afrique du Nord – 83600 FRÉJUS
Publicatieverantwoordelijke: CHAIX Bertrand – info@clubcolombier.com
De publicatieverantwoordelijke is een natuurlijke of een rechtspersoon.
Webmaster: naam webmaster – mail webmaster
Hosting: ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Functionaris voor gegevensbescherming: Naam functionaris – E-mail functionaris

 1. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de aangeboden services.

De Website is een intellectuele creatie die beschermd wordt door de bepalingen van de Franse Code de la Propriété Intellectuelle en de geldende internationale regelgeving. De klant mag in geen geval alle of een gedeelte van de elementen of items van de website hergebruiken, verkopen of benutten voor eigen rekening.

Wanneer u gebruikmaakt van de website https://www.domaine-du-colombier.com, betekent dit dat u volledig akkoord gaat met de hierna beschreven algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Bezoekers van de website https://www.domaine-du-colombier.com worden dan ook gevraagd om de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaalgesproken steeds toegankelijk voor de gebruikers. https://www.domaine-du-colombier.com kan echter besluiten om de beschikbaarheid te onderbreken voor technisch onderhoud en zal de gebruikers in dat geval vooraf op de hoogte brengen van de datums en tijdstippen van onbeschikbaarheid. De website . Ook de juridische informatie kan te allen tijde worden bijgewerkt. Omdat deze informatie van toepassing is voor de gebruiker, wordt deze gevraagd om de juridische informatie zo vaak mogelijk te raadplegen om op de hoogte te blijven.

 1. Beschrijving van de geleverde services.

De bedoeling van de website https://www.domaine-du-colombier.com bestaat erin om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. https://www.domaine-du-colombier.com tracht om op de website https://www.domaine-du-colombier.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De onderneming kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vergetelheden, onnauwkeurigheden en gebreken in de bijwerking van de site, door zichzelf of door derden die de onderneming deze informatie verstrekken.

Alle gegevens op de website https://www.domaine-du-colombier.com zijn louter informatief van aard en kunnen gewijzigd worden. De informatie op de website https://www.domaine-du-colombier.com is bovendien niet exhaustief. De gegevens worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht nadat de gegevens online werden gepubliceerd.

 1. Contractuele beperkingen technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om voor zijn verbinding met de site recente, virusvrije hardware en een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie te gebruiken. De website https://www.domaine-du-colombier.com wordt gehost bij een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

De doelstelling bestaat erin een dienstverlening te leveren die een optimale toegankelijkheid garandeert. De hostingdienst garandeert de continuïteit van de dienstverlening elke dag de klok rond, maar behoudt zich de mogelijkheid voor om de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke termijn te onderbreken voor onderhoud, verbeteringen van de infrastructuur, problemen met de infrastructuur of indien de Prestaties en Services dataverkeer veroorzaken dat abnormaal wordt geacht.

https://www.domaine-du-colombier.com en de hostingdienst kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij problemen met het internet, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur veroorzaakt door overbelasting van het netwerk, waardoor de toegang tot de server verhinderd wordt.

 1. Intellectuele eigendom en namaak.

https://www.domaine-du-colombier.com is eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten en houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, zoals de teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, afbeelding, wijziging, publicatie en aanpassing van alle of een gedeelte van de elementen van de website, ongeacht het gebruikte medium of procedé, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van https://www.domaine-du-colombier.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen erop zal worden beschouwd als een inbreuk en vervolgd worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Franse Code de Propriété Intellectuelle.

 1. Aansprakelijkheidsbeperking.

https://www.domaine-du-colombier.com treedt op als uitgever van de website. https://www.domaine-du-colombier.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de correctheid van de gepubliceerde inhoud.

https://www.domaine-du-colombier.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker wanneer deze de website https://www.domaine-du-colombier.com bezoekt en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet overeenstemt met de bepalingen in punt 4 of uit het optreden van een fout of incompatibiliteit.

https://www.domaine-du-colombier.com kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van marktaandeel of opportuniteit) ten gevolge van het gebruik van de website https://www.domaine-du-colombier.com. Op de website zijn interactieve zones (de mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) ter beschikking van de gebruikers. https://www.domaine-du-colombier.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle inhoud te verwijderen die indruist tegen de geldende Franse wetgeving en meer in het bijzonder de bepalingen betreffende de bescherming van gegevens. In voorkomend geval behoudt https://www.domaine-du-colombier.com zich tevens de mogelijkheid voor om de gebruiker burger- of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, meer bepaald bij racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen van welke aard dan ook (tekst, foto enz.).

 1. Beheer van persoonsgegevens.

De klant wordt op de hoogte gebracht van de reglementeringen inzake marketingcommunicatie, de Franse wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de Franse Loi Informatique et Liberté van 6 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens

Wat de persoonsgegevens betreft die worden verzameld tijdens het aanmaken van de persoonlijke account van de gebruiker en zijn bezoek aan de website, is de verwerkingsverantwoordelijke: Bertrand CHAIX, verantwoordelijke AVG. https://www.domaine-du-colombier.com wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger, Bertrand CHAIX.

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die hij verzamelt voor https://www.domaine-du-colombier.com, verbindt hij zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is onder meer zijn taak om voor de klant de doeleinden van zijn gegevensverwerking te bepalen, om de prospecten en klanten vanaf het verkrijgen van hun goedkeuring volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register bij te houden van de verwerkingen dat overeenstemt met de werkelijkheid. Telkens als https://www.domaine-du-colombier.com persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.domaine-du-colombier.com alle redelijke maatregelen om zich te vergewissen van de correctheid en relevantie van de persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor https://www.domaine-du-colombier.com ze verwerkt.

 

7.2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

 

https://www.domaine-du-colombier.com zal mogelijk alle of een gedeelte van de gegevens verwerken:

 • Om de navigatie op de website en het beheer en de traceerbaarheid van de prestaties en services gevraagd door de gebruiker mogelijk te maken: bezoek- en gebruiksgegevens van de website, facturatie, geschiedenis van de bestellingen enz.

 

 • Om computerfraude (spamming, hacking …) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur gebruikt voor het bezoek, IP-adres, wachtwoord (hashed)

 

 • Om de navigatie op de website te verbeteren: gegevens over bezoek en gebruik

 

https://www.domaine-du-colombier.com zal uw persoonsgegevens niet verkopen en ze bijgevolg uitsluitend gebruiken indien nodig of voor statistische en analytische doeleinden.

 

7.3 Recht op inzage, rectificatie en bezwaar

 

In overeenstemming met de geldende Europese wetgeving beschikken de gebruikers van https://www.domaine-du-colombier.com over de volgende rechten:

 

 • Het recht op inzage (artikel 15 AVG), rectificatie (artikel 16 AVG), bijwerking en volledigheid van de persoonsgegevens, het recht op wissing van de persoonsgegevens van de gebruikers (artikel 17 AVG) wanneer de gegevens niet correct, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of indien het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren ervan verboden is.

 

 • Het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG)

 

 • Het recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker (artikel 18 AVG)

 

 • Het recht van bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker (artikel 21 AVG)

 

 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die de gebruikers verstrekken wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht op basis van hun toestemming of van een contract (artikel 20 AVG)

 

 • Het recht om te bepalen wat er met de gegevens van de gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan welke vooraf aangewezen derde https://www.domaine-du-colombier.comde gegevens al dan niet moet bezorgen.

 

Zodra https://www.domaine-du-colombier.com kennis neemt van het overlijden van een gebruiker en bij gebrek aan instructies van die gebruiker, verbindt https://www.domaine-du-colombier.com zich ertoe om de gegevens te vernietigen, behalve indien de bewaring ervan noodzakelijk is ten behoeve van bewijsvoering of een wettelijke verplichting.

 

Indien de gebruiker wil weten hoe https://www.domaine-du-colombier.com de persoonsgegevens gebruikt, wil vragen om ze te rectificeren of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.domaine-du-colombier.com op het volgende adres:

1052, Rue des Combattants en Afrique du Nord – 83600 FRÉJUS – CHAIX Bertrand

In dat geval dient de gebruiker aan te geven welke persoonsgegevens https://www.domaine-du-colombier.com voor hem moet rectificeren, bijwerken of wissen. Hij dient zich hiertoe te identificeren aan de hand van een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om persoonsgegevens te wissen, vallen onder de wettelijke verplichtingen die https://www.domaine-du-colombier.com worden opgelegd, met name wat betreft de bewaring of archivering van documenten. Tot slot kunnen de gebruikers van https://www.domaine-du-colombier.com een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie, namelijk de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

7.4 Verbod op overdracht van persoonsgegevens

https://www.domaine-du-colombier.com zal de gegevens verzameld over zijn klanten niet verwerken of hosten in en niet overdragen naar landen buiten de Europese Unie of landen die de Europese Commissie niet geschikt acht, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Het staat https://www.domaine-du-colombier.com echter vrij om technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij toereikende garanties kunnen voorleggen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

https://www.domaine-du-colombier.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om de bescherming van de gegevens te verzekeren en meer bepaald te garanderen dat ze niet worden gecommuniceerd aan onbevoegde personen. Indien https://www.domaine-du-colombier.com echter kennisneemt van een incident dat de integriteit of de privacy beïnvloedt van de gegevens van de klant, moet de onderneming de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en melden welke corrigerende maatregelen worden genomen. Bovendien verzamelt https://www.domaine-du-colombier.com geen ‘gevoelige gegevens’.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen uitsluitend worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.domaine-du-colombier.com en onderaannemers (dienstverleners) voor de doeleinden van onderhavig beleid.

Voor zover ze hiertoe gemachtigd zijn en uitsluitend in het kader van de eerder vermelde doeleinden, zijn de voornaamste personen die toegang kunnen hebben tot de gebruikersgegevens van https://www.domaine-du-colombier.com, de medewerkers van onze klantenservice.

7.5. Soorten verzamelde gegevens

Wat de gebruikers betreft van de website https://www.domaine-du-colombier.com, verzamelen we de volgende gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en die bewaard worden gedurende een periode van maximaal 36 maanden na afloop van de contractuele relatie:
naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

https://www.domaine-du-colombier.com verzamelt bovendien gegevens om de gebruikerservaring te verbeteren en advies op maat te verstrekken:
navigatiegegevens om gepersonaliseerde services te kunnen aanbieden en bezoekersstatistieken op te stellen (Google Analytics, Facebook).

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal 36 maanden na afloop van de contractuele relatie.

 1. Melding van incidenten

Welke inspanningen ook geleverd worden, geen enkele methode voor gegevensoverdracht online en elektronische opslag is 100% veilig. We kunnen bijgevolg geen absolute veiligheid garanderen. Indien we kennisnemen van een beveiligingsinbreuk, zullen we de betrokken gebruikers op de hoogte brengen, zodat ze de nodige maateregelen kunnen nemen. Onze procedures voor de melding van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen op nationaal en Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze klanten volledig te informeren over alle kwesties die betrekking hebben op de veiligheid van hun account en hun alle noodzakelijke gegevens te verstrekken om hen te helpen hun eigen wettelijke verplichtingen te respecteren op het vlak van rapportering.

Er worden geen persoonsgegevens van de gebruikers van de website https://www.domaine-du-colombier.com gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, verhandeld of verkocht aan derden op enigerlei wijze zonder medeweten van de gebruiker. Alleen de hypothetische overname van https://www.domaine-du-colombier.com en zijn rechten zou de overdracht mogelijk maken van de genoemde gegevens aan de verwervende partij, die op haar beurt dezelfde verplichtingen heeft aangaande het bewaren en wijzigen van de gegevens van de gebruiker van de website https://www.domaine-du-colombier.com.

Veiligheid

Om de bescherming en privacy te verzekeren van de persoons- en gezondheidsgegevens maakt https://www.domaine-du-colombier.com gebruik van netwerken die beschermd worden door standaardmethodes zoals een firewall, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

 

Bij de verwerking van de persoonsgegevens neemt https://www.domaine-du-colombier.com alle redelijke maatregelen om verlies, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging tegen te gaan.

 

 1. Hyperlinks, cookies en bakens

De website https://www.domaine-du-colombier.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites die aangebracht zijn met toestemming van https://www.domaine-du-colombier.com. https://www.domaine-du-colombier.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de op die manier bezochte websites te verifiëren en wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid hiervoor af.

Indien u het gebruik van cookies niet uitschakelt, stemt u ermee in dat de website ze mogelijk gebruikt. U kunt cookies te allen tijde gratis uitschakelen door middel van de mogelijkheden die u hierna worden geboden. Denk er echter om dat dit de toegang tot alle of een gedeelte van de services aangeboden door deze website, kan beperken of verhinderen.

9.1. COOKIES

 

Een cookie is een klein gegevensbestand dat door de browser van de gebruiker op het apparaat van de gebruiker (computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna: ‘cookies’). Het bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en het tijdstip van het bezoek. Cookies kunnen het apparaat van de gebruiker in geen geval beschadigen.

 

https://www.domaine-du-colombier.com kan gegevens verwerken van de gebruiker over zijn bezoek aan site, zoals welke pagina’s bekeken werden en welke zoekopdrachten werden uitgevoerd. Met behulp van deze gegevens kan https://www.domaine-du-colombier.com de inhoud van de website en de ervaring van de gebruiker verbeteren.

 

Cookies bevorderen de navigatie en/of de dienstverlening aangeboden door de site. De gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij kan kiezen of hij al dan niet aanvaardt dat er cookies worden opgeslagen op zijn apparaat, of dat cookies automatisch of van bepaalde bronnen worden geweigerd. De gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hem telkens wordt gevraagd of hij een cookie aanvaardt vooraleer het bestand wordt opgeslagen op zijn apparaat. https://www.domaine-du-colombier.com informeert de gebruiker dat in dat geval mogelijk niet alle functies van zijn browser beschikbaar zullen zijn.

 

Indien de gebruiker weigert om cookies op te slaan of indien de gebruiker opgeslagen cookies weer verwijdert, is het mogelijk dat de navigatie en de gebruikservaring van de gebruiker op de website beperkt zullen zijn. Dat kan tevens het geval zijn wanneer https://www.domaine-du-colombier.com of een van zijn dienstverleners met het oog op de technische compatibiliteit het type browser van het apparaat, de taal- en weergaveparameters of het land vanwaaruit het apparaat verbinding lijkt te maken met het internet, niet kan herkennen.

 

In voorkomend geval wijst https://www.domaine-du-colombier.com elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van een beperktere werking van de website en de eventueel aangeboden diensten door https://www.domaine-du-colombier.com voortvloeiend uit (i) de weigering van cookies door de gebruiker en (ii) de onmogelijkheid voor https://www.domaine-du-colombier.com om de cookies te raadplegen of op te slaan die nodig zijn voor een normale werking door de keuze van de gebruiker. De instellingen van elke browser verschillen voor het beheer van cookies en de voorkeuren van de gebruiker. Ze worden beschreven in het hulpmenu van de browser, waar aangegeven staat op welke manier de gebruiker zijn wensen op het vlak van cookies kan instellen.

 

De gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn voorkeuren op het vlak van cookies aan te geven en te wijzigen. https://www.domaine-du-colombier.com kan een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners voor hulp bij het verzamelen en verwerken van de in dit deel beschreven gegevens.

 

Als de gebruiker tot slot op de pictogrammen klikt van de sociale netwerken Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en Google Plus op de website of app van https://www.domaine-du-colombier.com en indien de gebruiker ingestemd heeft met de opslag van cookies en zijn bezoek op de website of app van https://www.domaine-du-colombier.com voortzet, kunnen ook Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn en Google Plus cookies opslaan op zijn apparaten (computer, tablet, smartphone).

 

Deze soorten cookies worden enkel opgeslagen op deze apparaten indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven en zijn bezoek aan de website of app van https://www.domaine-du-colombier.com voortzet. De gebruiker kan echter te allen tijde zijn goedkeuring dat https://www.domaine-du-colombier.com dit type cookies opslaat, weer intrekken.

 

Artikel 9.2. WEBBAKENS

 

https://www.domaine-du-colombier.com kan occasioneel ook gebruikmaken van webbakens (ook web bug, web beacon, tracking bug, tracking pixel genoemd) en deze inzetten via een partner gespecialiseerd in internetanalyses die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en de bijbehorende gegevens opslaat, waaronder het IP-adres van de gebruiker).

 

Deze bakens worden zowel in onlinereclame geplaatst die de gebruiker toegang biedt tot de website, als op de verschillende pagina’s van de website.

Deze technologie maakt het voor https://www.domaine-du-colombier.com mogelijk om de reacties van de bezoekers op de site, de doeltreffendheid ervan (bijvoorbeeld hoeveel keer een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) en het gebruik van de website door te gebruiker te analyseren.

 

De externe dienstverlener kan mogelijk informatie verzamelen over de bezoekers van de website en van andere websites via deze bakens, rapporten opstellen over de activiteit op de site voor https://www.domaine-du-colombier.com en andere diensten verstrekken die te maken hebben met het gebruik van de site en het internet.

 

 1. Toepasbaar recht en bepaling van jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de website https://www.domaine-du-colombier.com is onderworpen aan het Franse recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van FRÉJUS, behalve indien de wet dit niet toestaat.